Teatr Czwarte Miasto

Statut

STATUT FUNDACJI pod nazwą
„Fundacja Teatru CZWARTE MIASTO”

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Teatru Czwarte Miasto”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Dariusza Majchrzaka zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Katarzyna Nagórska-Protasiuk w kancelarii notarialnej w Gdańsku w dniu 16 maja 2013 roku, REP. A nr 1388/2013 działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego Statutu.

2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyzwaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia.

§ 4.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem  nazwy w wybranych językach obcych;
4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie Fundacji.

§ 5.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6.

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.

Celami Fundacji są :
1. Wspieranie i integracja artystów związanych z teatrem i kulturą;
2. Nawiązanie współpracy z niezależnymi ośrodkami i organizacjami na terenie Polski poprzez tworzenie nowatorskich projektów teatralnych i artystycznych;
3. Wspieranie wymiany kulturowej między twórcami związanymi z teatrem, kulturą i sztuką Polską a takimi twórcami z państw Europy i Świata.
4. Działanie na rzecz integracji teatrów, grup teatralnych i organizacji artystycznych, które funkcjonują w państwach Europy i Świata;
5. Działanie na rzecz tolerancji i dialogu między kulturowego;
6. Promocja teatru, sztuki oraz kultury w kraju i zagranicą;
7. Upowszechnianie kultury, sztuki teatru wśród społeczeństwa w kraju i zagranicą;
8. Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z promocją teatru, kultury i sztuki;
9. Działalność edukacyjna, która będzie miała za zadanie przybliżyć młodym ludziom teatr i jego potencjał w dzisiejszym świecie;
10. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych : dzieci, młodzieży i dorosłych w rozwoju artystycznym i kulturalnym poprzez teatr.

§ 8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z krajowymi i zagranicznymi teatrami, agencjami dramatu, ośrodkami kultury, szkołami teatralnymi i baletowymi oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, a także organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;
2. Działalność propagatorską w zakresie teatrów dramatycznych, komediowych i teatrów tańca oraz prowadzenie warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
3. Działalność wydawniczą, fotograficzną i badawczą związaną z celami Fundacji;
4. Stworzenie stałej grupy teatralnej, która będzie poszukiwała nowych dróg rozwoju w dziedzinie sztuki teatru;
5. Badania w dziedzinie materii teatralnej poprzez twórcze działania artystów;
6. Stworzenie centrum kultury integrującego różnorodne formy sztuki, zajmującego się produkcją dzieł artystycznych: teatralnych, filmowych, muzycznych, plastycznych;
7. Organizowanie festiwali, koncertów, biennale, spotkań, wystaw, imprez i konkursów w kraju i zagranicą;
8. Realizację projektów kulturalnych mających na celu łączenie twórczości artystycznej z różnorodnymi formami edukacji poprzez sztukę;
9. Realizację przedstawień teatralnych promujących autorów polskiej i światowej literatury;
10.Wspieranie realizacji projektów artystycznych;
11. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie sztuki w zakresie objętej celami Fundacji;
12. Organizowanie spektakli dla osób niepełnosprawnych;
13. Organizowanie spektakli dla szkół (spektakle profilaktyczne, tematyczne, lekturowe);
14. Tworzenie spektakli teatralnych dla publiczności;
15. Tworzenie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży;
16. Impresariat zajmujący się ściąganiem spektakli teatralnych z innych miast;
17. Organizowanie konkursów teatralnych dla widzów i artystów;
18. Poszukiwanie nowych form dramatycznych.

§9.

1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych i instytucji, których działalność zbieżna jest z celami Fundacji;
2. Fundacja może przyjmować zlecenia organizacji rządowych i pozarządowych zgodnie z jej statutowymi celami;
3. Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną;

Majątek Fundacji

§10.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych);
2. W toku działania Fundacji jej majątek stanowić mogą wszelkie środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz prawa nabyte przez Fundację.

§11.

Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność i realizację celów statutowych.

§12.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§13.

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie jej kosztów działalności pochodzić mogą z :
1. Darowizn, spadków i zapisów;
2. Subwencji osób prawnych;
3. Dotacji i grantów;
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
5. Dochodów z majątku Fundacji;

§14.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§15.

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§16.

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz;
2. Pierwszy skład Zarządu w tym Prezesa powołuje Fundator;
3. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego Zarządu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały;

§17.

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków w tym Prezesa powołanych do Zarządu Fundacji na czas nieograniczony;
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania;
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Prezes Zarządu;
4. Prezes Zarządu powołuje następnego Prezesa Zarządu;
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;
c) niewypełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące;
d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;
e) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji;
f) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu;
6. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa Zarządu wybierają pozostali członkowie Zarządu.

§18.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności :
a) realizacja celów statutowych Fundacji;
b) uchwalenie rocznych planów działania Fundacji i planów finansowych;
c) uchwalenie regulaminów;
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacja Fundacji;
h) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Fundacji;
i) opracowywanie programów działania Fundacji;
j) realizacja programów działania Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach Zarządu, w formie uchwał na podstawie większości głosów członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, w przypadku braku większości głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu Fundacji.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

Sposób reprezentacji

§19.

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy członek Zarządu po wcześniejszym ustaleniu decyzji z resztą składu Zarządu;
2. W przypadku zobowiązań Fundacji powyżej kwoty 1500zł (tysiąc pięćset złotych) niezbędny jest podpis dwóch członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa Zarządu.

Postanowienia Końcowe

§20.

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§21.

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§22.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, do jakich została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§23.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 24.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji pozarządowej i o zbliżonych celach.